Propozicije VHF takmičenja

Propozicije VHF takmičenja “Šesti april“

Datum održavanja: 8. april 2018. (nedjelja);

Vrijeme održavanja: 10:00-10:59 UTC (lokalno vrijeme: 12:00-12:59 CEST)

Učesnici takmičenja: U takmičenju mogu učestvovati svi radioamaterski operatori iz zemalja IARU Regiona 1, a u skladu sa odredbama njihovih radioamaterskih dozvola.

Validne veze: U svakoj vezi koja se smatra validnom za ovo takmičenje, najmanje jedan od korespondenata mora biti radiostanica iz BiH (E7).

Takmičarske kategorije:

 • Stacionarne stanice: Takmičari u ovoj kategoriji u toku takmičenja koriste radiouređaje smještene u građenim objektima ili njihovoj neposrednoj blizini i napajane električnom energijom iz javne distributivne mreže.
 • Izmještene stanice: Takmičari u ovoj kategoriji u toku takmičenja koriste radiouređaje koji se nalaze izvan građenih objekata i napajane električnom energijom iz prenosivih izvora (baterije, akumulatori, agregati, …). Idealne lokacije su vrhovi brda i planina, planinski prevoji, vidikovci i slično. Stanice koje rade u ovoj kategoriji obavezno se identificiraju pozivnim znakom koji sadrži sufiks /P.

Modulacijska tehnika: Uskopojasna (12 kHz) frekventna modulacija (FM)

Radne frekvencije: Simpleks kanali od V20 do V39 sa međukanalnim razmakom od 12,5 kHz, kako slijedi:

 • Kanal V20: 145,250 MHz
 • Kanal V21: 145,2625 MHz
 • Kanal V22: 145,275 MHz
 • Kanal V23: 145,2875 MHz
 • Kanal V39: 145,4875 MHz.

Poziv u takmičenju: CQ kontest (kratki) ili CQ šesti april kontest (puni)

Razmjena podataka: Tokom svake veze, korespondenti razmjenjuju slijedeće podatke:

 • RS vrijednost (R –razumljivost na skali od 1 do 5, S – snaga na skali od 1 do 9),
 • trocifreni redni broj veze (sekvenca rednih brojeva počinje brojem 001 i uvećava se za 1 sa svakom novom vezom) i
 • QTH lokator u WWL formatu dužine 6 karaktera (za određivanje QTH lokatora bilo koje lokacije, koristiti mape na web stranici http://qthlocator.free.fr/index.php).

Dnevnik veza: Dnevnik veza koji se vodi za ovo takmičenje treba da sadrži slijedeće podatke za svaku održanu i obostrano potvrđenu vezu: vrijeme (po UTC-u), kompletan pozivni znak korespondenta, predata RS vrijednost, predati redni broj veze, primljena RS vrijednost, primljeni redni broj veze, primljeni QTH lokator korespondenta.

Bodovanje:

 • Broj bodova za svaku vezu se određuje prema slijedećem pravilu:
  • Veza sa stanicom Radiokluba Sarajevo (E74ALM i E70ALM): 6 bodova
  • Veza sa stanicom člana Radiokluba Sarajevo (link na spisak članova): 4 boda
  • Veze sa svim drugim stanicama koje rade iz BiH (prefiks E7): 2 boda
  • Sve veze koje se ne mogu svrstati u gornje tri kategorije: 0 bodova
  • Ponovljene veze između dvije stanice u toku takmičenja: 0 bodova
 • Ukupan broj bodova koje je ostvarila određena stanica dobiva se kao zbir bodova ostvarenih kroz sve pojedinačne veze te stanice održane u toku takmičenja i bodovane prema gornjem pravilu.

Prijava učešća: Svaka stanica koja učestvuje u takmičenju treba da prijavi svoje učešće i ostvarene rezultate putem zbirnog lista i izvoda iz dnevnika veza koji se šalju na email adresu: E70AA@email.com. Rok za prijavu učešća je do 15. aprila 2018. u ponoć (24:00).

Zbirni list i izvod iz dnevnika moraju biti dostavljeni u elektronskoj formi kao računarske datoteke XXXXX_ZL.txt (za zbirni list) i XXXXX_DV.txt (za dnevnik veza), gdje se XXXXX zamjenjuje pozivnim znakom stanice učesnika takmičenja. Sadržaj ovih datoteka i način njihovog formiranja opisani su na kraju ovih propozicija.

Kontrola prijava učešća: Takmičarska komisija će izvršiti detaljnu kontrolu svih elemenata dostavljenih prijava učešća, uključujući i korekciju broja osvojenih bodova u slučaju nekompletnih ili nekorektno ubilježenih podataka u dnevniku veza. Kao rezultat ove aktivnosti, takmičarska komisija će formirati i objaviti konačne rezultate takmičenja. Takmičarska komisija također zadržava pravo da diskvalificira svakog učesnika takmičenja koji se ne bude pridržavao pravila takmičenja, načela “hamispirit“-a i općeprihaćenih moralnih i etičkih principa.

Odluke takmičarske komijsije su konačne i neopozive.

Nagrade: Svi učesnici koji dostave prijavu učešća i ostvare bar jednu vezu sa stanicama Radiokluba “Sarajevo“ ili nekog od njegovih članova, biće nagrađeni diplomom za učešće u takmičenju. Učesnici koji ostvare tri najbolja razultata u obje kategorije, biće nagrađeni diplomom sa naznakom plasmana i žigom odgovarajuće boje (zlatni, srebrni i bronzani).

Nagrade će biti uručene dobitnicima prilikom održavanja Godišnje Skupštine Kluba, o čemu će svi dobitnici nagrada biti pravovremeno obaviješteni.

 

********

Primjer formiranja datoteka za zbirni list i izvod iz dnevnika za VHF dio takmičenja

Zbirni list sadrži podatke o učesniku takmičenja, korištenoj opremi, lokaciji stanice, ostvarenom rezultatu i slično.Zbirni list se formira kao datoteka (file) tekstualnog tipa koristeći tekst editore kao što su Notepad i Notepad++. Ime datoteke treba biti XXXXX_ZL.txt, gdje se XXXXX zamjenjuje pozivnim znakom stanice učesnika takmičenja. Datoteka treba da ima 12 redova sa slijedećim sadržajem:

 • Pozivni znak stanice korišten u takmičenju
 • QTH lokator sa koga je stanica radila u takmičenju
 • Nadmorska visina lokacije sa koje je stanica radila u takmičenju
 • Ime operatora ili naziv radiokluba na koga je registriran pozivni znak korišten u takmičenju
 • Puna poštanska adresa operatora ili radiokluba
 • Telefon operatora ili radiokluba
 • Email adresa operatora ili radiokluba
 • Proizvođač i tip radiouređaja korištenog u takmičenju
 • Proizvođač i tip antene korištene u takmičenju
 • Takmičarska kategorija
 • Broj veza ostvarenih u toku takmičenja
 • Ukupan broj bodova osvojenih u toku takmičenja

Primjer formiranja jednog zbirnog lista koristeći editor Notepad++:

 

Izvod iz dnevnika sadrži podatke o vezama ostvarenim u toku takmičenja. Formira se kao datoteka tekstualnog tipa koristeći tekst editore kao što su Notepad i Notepad++. Ime datoteke treba biti XXXXX_DV.txt, gdje se XXXXX zamjenjuje pozivnim znakom stanice učesnika takmičenja. Datoteka treba da ima onoliko redova koliko je veza ostvarila data stanica u toku takmičenja. Svaki red se odnosi na jednu vezu i formira se od elemenata specificiranih u propozicijama takmičenja u pasusu naslovljenom Dnevnik veza, uz dodatak podatka o broja bodova osvojenih datom vezom. Između svaka dva elementa date veze upisuje se interpunkcijski znak “;“ i nikakvi drugi znakovi razdvajanja.

Primjer formiranja izvoda iz dnevnika veza stanice E71CBA/P koristeći editor Notepad++: