Propozicije HF takmičenja

Propozicije HF takmičenja “6 april“

Datum: 6 april 2018. g. (petak)

Učesnici: Svi licencirani radioamateri Bosne i Hercegovine, država regiona, Evrope i svijeta.

Kategorije:

A  Jedan operator,

B  Više operatora MIX kategorija (Obavezna kategorija za klupske radiostanice).

Vrsta Rada: CW, SSB – MIX, izbor vrste rada je proizvoljan.

Vrijeme:

MIX kategorija; lokalno vrijeme  18:00 do 19:00  (UTC 16:00 do 17:00).

CW kategorija; lokalno vrijeme  18:00 do 18:30  (UTC 16:00 do 16:30)

SSB kategorija: lokalno vrijeme 18:30 do 19:00  (UTC 16:30 do 17:00)

U MIX kategoriji dozvoljene su veze i u CW i SSB dijelu sa istom stanicom.

Frekvencijski podopseg – (Preporuka IARU):

CW – 3,520-3,560 [kHz],

SSB – 3,720-3,770 [kHz].

Snaga [W]: do 100 (Računamo na Ham spirit u pogledu korištenja snage).

 

Razmjena podataka: CW i SSB: RS/T + Redni broj veze, počev od 001. Nastavlja se u oba dijela za MIX kategoriju.

Poziv u takmičenju:

Na CW:             CQ SA Test

Na SSB:     CQ Sarajevo contest.

Bodovanje: Boduje se svaka  kompletna i ispravna veza.

Veze se boduju na slijedeći način:

CW:, SSB: MIX 1 boda,

Svaka veza sa pozivnim znakom E74ALM ili specijalnim znakom E70ALM 10 bodova.

Svaka veza sa stanicama članova RK  „Sarajevo“, boduje se: 5 bodova

–  Spisak  pozivnih znakova članova RK dat je u prilogu propozicija.

–  Ako dva ili više učesnika u zbiru, imaju isti broj bodova, prednost u plasmanu se daje stanici koja  je održala vezu sa E70ALM ili sa E74ALM a zatim onoj stanici koja je održala više veza sa  članovima RK „Sarajevo“.

–  Bilo koja pogreška u razmjeni podataka u vezi, uzrokuje poništenje te veze kod oba učesnika.

–  Dopisivanje veza nije dozvoljeno!

–  Takmičarskoj  komisiji  se  dostavlja  IZVOD  iz  LOG-a  i  ZBIRNI  LIST  (koji  sadrži:  Naziv  takmičenja, datum održavanja, pozivni znak, ime i prezime/naziv učesnika,  oznaku  kategorije,  adresu stalne lokacije, broj veza sa prikazom broja ostvarenih  bodova, ukupan zbir bodova, podatke o korištenim radio uređajima i antenama, izjavu o tačnosti podataka iz zbirnog lista i LOG-a te pridržavanju Ham spirita i uslova iz Licence kao i  prihvatanju odluka takmičarske komisije.

–  Takmičarska komisija zadržava pravo diskvalifikacije svake stanice kod koje je uočeno kršenje  propozicija ili Ham spirita.

Dnevnik – Log:

–  Dnevnike i zbirni list, slati na adresu: Radio Klub Sarajevo – E74ALM

Dajanli Ibrahimbega – 1, 71000 Sarajevo ili na e-mail:  radioklub@e74alm.ba (nisam siguran jeli ova adresa aktivna) najkasnije do 15. aprila  2018. godine u nekom od elektronskih formata /TXT, ASC, ADIF, CABRILO, EDI ili sl./ a prihvataju  se i „papirni“ dnevnici veza (u zadanim rokovima – važeći je poštanski žig).

–  Privremeni  rezultati  biće  objavljeni na WEB stranici radio kluba WEB stranici ARA u BiH, najkasnije 10 dana, od dana zaključenja prijema dnevnika.

–  Prigovori koji stignu u roku od 5 dana po objavi preliminarnih rezultata, ukoliko su opravdani, biće uvaženi prilikom objave konačnog plasmana.

Nagrade i priznanja:

Do desetog mjesta u svakoj kategoriji: Diploma sa naznakom plasmana.

Svi ostali učesnici će dobiti diplome za učešće.

Stanice organizatora se ne uvrštavaju u plasman.

–  Ukoliko se do održavanja takmičenja osiguraju sponzori za nagrade, one će biti dodjeljene pobjednicima, prema kriterijima koje utvrdi takmičarska komisija.

–  Datum uručenja priznanja naknadno će se odrediti uz neku od aktivnosti Radio kluba Sarajevo.